Algemene voorwaarden LimosaLimosa verhuur

BOEKING- EN ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS
BIJ VERHUUR

Hieronder vind je afspraken die we met elkaar aangaan vanaf het starten van gesprekken/onderhandelingen voor het huren van ons retraitecentrum. Veel van deze zaken zijn, wat ons betreft, vanzelfsprekend en waarschijnlijk bij je bekend. Maar neem ze vooral een keer goed door. Het is fijn als we zeker weten dat we elkaar goed begrepen hebben, dat deze afspraken helder zijn voor beide partijen.
___________________________

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle gebouwen aan de Zonnenbergen 6, 8111 TC Heeten die worden verhuurd door LimosaLimosa, alsmede op alle overige door LimosaLimosa geboden diensten en producten. Onder LimosaLimosa vallen de volgende drie entiteiten: LimosaLimosa Retraite, LimosaLimosa Stilte Camping en LimosaLimosa Logee

1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder het begrip:
‘Huurder’ – De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LimosaLimosa een overeenkomst sluit met ‘betrekking tot huur/gebruik locatie’ en het verstrekken van diensten.
‘Gasten’, ‘retraitanten’, of ‘deelnemers’ – De huurder en de personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde locatie en/of andere faciliteiten en dienstverlening van LimosaLimosa.
‘Optie’ – Geldend tot het moment waarop LimosaLimosa een uitspraak van de opdrachtgever verlangt over het annuleren van de optie, dan wel het omzetten in een reservering.
‘Reservering’ – Een door LimosaLimosa verzonden reservering wordt beschouwd als bewijs van definitieve boeking en bij (gedeeltelijke) annulering treden direct de reserveringsvoorwaarden in werking
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 LimosaLimosa behoudt zich het recht zonder opgave van redenen de verhuur te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.2 Is de huurder binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een (schriftelijke) bevestiging/factuur, dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met het locatiemanagement via LimosaLimosa.Office@gmail.com, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.3 Tussen de huurder en LimosaLimosa komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de huurder de reservering bij LimosaLimosa plaatst en de reservering door LimosaLimosa (schriftelijk, per mail) is geaccepteerd. Indien de klant na acceptatie door LimosaLimosa geen wijzigingen binnen 3 dagen heeft doorgegeven, kan LimosaLimosa ervanuit gaan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.4 Bij reserveringen van LimosaLimosa staan de gereserveerde verblijfsruimtes en slaapkamers ter beschikking van de huurder vanaf 14.00 uur; of op het schriftelijk overeengekomen tijdstip. Op de dag van vertrek dienen de gasten en/of de huurder de verblijfruimtes en slaapkamers te hebben ontruimd op het tijdstip dat is overeengekomen. Bij niet tijdige ontruiming is LimosaLimosa gerechtigd zich tot de kamers toegang te verschaffen en de daar aanwezige zaken van de gasten en/of huurder elders op het landgoed op te slaan. Indien LimosaLimosa van dit recht geen gebruik maakt, wordt één dag extra logies in rekening gebracht.
2.5 Indien bij reservering een tijdsduur is overeengekomen, zal deze tijdsduur met maximaal een half uur kunnen worden overschreden zonder extra kosten voor de huurder. Daarna is de huurder voor deze verlenging 100 euro per uur aan LimosaLimosa verschuldigd.
2.6 Indien de huurder de overeenkomst met LimosaLimosa voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en LimosaLimosa daarmee akkoord gaat, zijn de extra kosten voor rekening van de huurder en worden van tevoren vastgesteld.
2.7 Bij eventueel minder en/of korter gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten dan vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij anders overeengekomen.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst en/of reservering wenst aan te brengen, is LimosaLimosa niet verplicht de wijzigingen te accepteren. Het is ter vrije keuze van LimosaLimosa om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval LimosaLimosa uw wijzigingen accepteert kan LimosaLimosa u wijzigingskosten in rekening brengen.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is LimosaLimosa, de huurder en andere gasten niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met LimosaLimosa.
4.2 Indien de huurder en LimosaLimosa zijn overeengekomen dat de huurder en/of één of meerdere gasten worden vervangen, blijft de huurder naast de opdrachtgever en/of gasten die de huurder en/of andere gasten vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover LimosaLimosa voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

5.1 De huurder is aan LimosaLimosa de overeengekomen huurprijs en de prijs van overige afgenomen diensten/producten verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur) van de reservering.
5.2 De huurprijs wordt overeengekomen op basis van de door LimosaLimosa vastgestelde tarieven, zoals per email geoffreerd.

6. BETALINGEN

6.1 Na ontvangst van de factuur, dienen betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
6.2 In geval van een reservering van LimosaLimosa retraite centrum meer dan 30 dagen voor de overeengekomen dag van de start van de huur, dient u een aanbetaling van 25% van de overeengekomen huurprijs te worden voldaan
6.3 Bij niet tijdige betaling van de aan de huurder gefactureerde bedragen is de huurder onmiddellijk na verloop van de betalingstermijn in verzuim.

7. LIMOSALIMOSA HUISREGELS

We vragen de huurder en de gasten de onderstaande huisregels te respecteren:
7.1 LimosaLimosa is rookvrij. Er is echter een plek op het parkeerterrein waar gerookt kan worden.
7.2 Alcohol- en drugsgebruik en nuttigen van psychedelica in welke vorm dan ook zijn uitdrukkelijk tijdens de retraite niet toegestaan. Het nuttigen, toedienen, begeleiden van/met psychedelica en aanverwant, dan wel elke vorm van drugs is in geen enkele omstandigheid toelaatbaar op het terrein van LimosaLimosa en 200 meter eromheen en geeft recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zetten en aan de huurder en deelnemers het terrein te verlaten. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is LimosaLimosa ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding
7.3 Jij bent welkom in wie jij bent. Respect en ruimte voor ieder individu, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, geslacht, nationaliteit, of ontwikkeling zijn belangrijk onderdeel van het DNA van LimosaLimosa. Voor jou en voor ieder ander.
7.4 Je bent te gast in ons retraitecentrum. We bieden je een veilige en welkome omgeving voor jou en de andere retraitanten. Mocht er onverhoopt schade ontstaan aan de locatie wordt deze op de veroorzaker verhaald.
7.5 Het maken van foto’s en video/film of geluidsopnames is gedurende de retraite of training uitsluitend toegestaan na afloop gedurende maximaal 10 minuten.  Het is niet toegestaan foto’s/video te maken van andere deelnemers, tenzij uitdrukkelijk toestemming hiervoor is gegeven.
7.6 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het team van LimosaLimosa niet opvolgen, kunnen uit de retraite of training verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.
7.7 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de reservering vermeld staat en een persoon per slaapkamer.
7.8 De eigenaren van LimosaLimosa wonen zelf op het terrein waar ook een privé-zwembad en wamwatertobbe zich bevinden. Deelnemers mogen bij warm weer als gast hiervan gebruik maken, uitdrukkelijk op eigen risico. Het betreft geen openbaar zwembad dan wel openbare wamwatertobbe. Het zijn faciliteiten die uitdrukkelijk buiten de LimosaLimosa bedrijfsvoering vallen.
7.9 De voedselproducten in onze retraite kunnen allergenen bevatten (Europese Verordening 1169/2011). Gelieve allergieën altijd vooraf te melden, wij doen ons best hierop toe te zien maar kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.
Vraag daarom altijd naar meer informatie ter plaatse bij onze medewerkers.
7.10 Gebruik van barbecue is niet toegestaan vanwege risico op brand (rieten dak), ook zijn kaarsen in de slaapkamers niet toegestaan. Het enige vuur dat is toegestaan is in de vuurcirkel, de openhaarden en kachels.
7.11 De leefruimtes van LimosaLimosa zijn ‘schoenvrij’. Pantoffels en dergelijke zijn wel toegestaan.
7.12 De huurder laat de ruimtes bezemschoon achter, beddengoed en handdoeken liggen op de vloer bij de receptie, vuilnisbakken in de slaapkamers en in de keuken zijn geleegd en in de vuilniscontainers geponeerd. Geen vuile vaat laten staan en keuken, koelkast, alsmede de oven schoonmaken. U dient het servies en pannen schoon opgeborgen te hebben in de lades en kasten waarin het servies behoort te staan. Vaatwassers dienen aan te staan of leeg te zijn wanneer de huurder de accommodatie verlaat.
7.13 Huisdieren hebben geen toegang tot LimosaLimosa.
7.14 Parkeren is alleen toegestaan op het parkeerterrein. Niet langs de (zand)weg.
7.15 Er zijn teken aanwezig in de natuur rondom LimosaLimosa. Ook de eikenprocessierups kan actief zijn. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen tegen tekenbeten dan wel beten van andere insecten. Denk aan 't dragen van lange mouwen, de broek in de sokken stoppen, het gebruik maken van middelen ter preventie van beten. De meeste deelnemers hebben geen last van bovengenoemde insecten.
7.16 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, de LimosaLimosa huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft LimosaLimosa het recht zich toegang te verschaffen tot een accommodatie en/of u en iedere andere gebruikers terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

8. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

8.1 De huurder en gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein van LimosaLimosa, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris.
8.2 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de administratie van LimosaLimosa en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gasten of een van de leden van zijn gezelschap.
8.3 Wanneer de huurder bij ondervonden overlast de aanwijzingen van het LimosaLimosa personeel niet opvolgt, heeft LimosaLimosa het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

9. OPTIEPERIODE

9.1 Op verzoek van de huurder kan LimosaLimosa een optie plaatsen voor de gewenste verhuurdatum.
9.2 Een optie blijft geldig voor maximaal 2 weken, binnen deze periode kan de opdrachtgever de optie omzetten naar een reservering. Na 2 weken maanden komt de optie te vervallen en zoeken we wel eerst contact met de opdrachtgever.
9.3 Voor aanvragen waarbij de aanvangsdatum binnen 1 maand na plaatsing van de optie is, wordt voor de opdrachtgever een offerte gemaakt met een geldigheidsduur van 1 week waarna deze automatisch vervalt tenzij de opdrachtgever de optie omzet naar een reservering.
9.4 Een last minute aanvraag waarbij de aanvangsdatum binnen 1 week is, wordt door LimosaLimosa alleen aangenomen als deze meteen als reservering wordt geboekt.
9.5 Als een andere gegadigde voor precies datzelfde moment wil reserveren, dan krijgt de opdrachtgever een week de tijd om te beslissen om de optie om te zetten in een reservering of om hiervan af te zien.

10. ANNULERINGEN

10.1 Bij annulering tot 1 maand voor de overeengekomen aanvang wordt 25% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht.
10.2 Wanneer door het KNMI-code rood wordt afgekondigd biedt LimosaLimosa de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten naar een datum binnen een jaar en mits er ruimte is in de agenda. Wanneer er geen alternatief wordt gevonden en de huurder de reservering wil annuleren, worden hier conform artikel 10.1, 10.2 en 10.3 annuleringskosten voor in rekening gebracht. Dit artikel is niet van toepassing op bijeenkomsten die op het moment dat Code Rood wordt afgekondigd op LimosaLimosa al zijn gestart en/of plaatsvinden.
10.3 Wanneer door de overheid coronamaatregelen worden afgekondigd waardoor de bijeenkomst niet kan plaatsvinden, biedt LimosaLimosa de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten naar een datum binnen een jaar. Wanneer er geen alternatief wordt gevonden en de huurder de reservering wil annuleren, worden hier conform artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 annuleringskosten voor in rekening gebracht.

11. RISICODRAGING

De huurder verzekert LimosaLimosa bij het aangaan van een reservering de financiële consequenties te kunnen dragen van een annulering van huurder om welke reden dan ook. In geval de huurder dit financieel risico niet kan dragen is de huurder verplicht hiervoor een (evenementen)verzekering af te sluiten en/of dit risico afdoende te regelen bij zijn of haar opdrachtgever en/of deelnemers zodat ten alle tijden de annuleringskosten kunnen worden voldaan.

12. OVERMACHT EN WIJZIGINGEN

12.1 In het geval LimosaLimosa al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal u binnen redelijke termijn nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor bijvoorbeeld andere periode.
12.2 Overmacht aan de zijde van LimosaLimosa bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van LimosaLimosa, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (personeels-)stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
12.3 De huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken, doch uiterlijk voor aankomst. In dat geval heeft LimosaLimosa het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. LimosaLimosa zal ook alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
12.4 LimosaLimosa is gelegen in een natuurgebied. LimosaLimosa kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor geluiden van buitenaf, zoals overvliegende vliegtuigen, agrarische machines, boerenfeesten, autorally’s, wandelclubs en dergelijken. Wij kunnen de stilte van buiten helaas niet garanderen. Stilte van binnen kan nog steeds bereikt worden.
12.5 De huurder wordt verwacht om de stilte in het natuurgebied en het DNA van LimosaLimosa te respecteren. Derhalve geen muziek buiten noch trommelgeluid (en dergelijke).

13. OPZEGGING/ONTRUIMING

13.1 LimosaLimosa heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van de huurder en/of andere gasten onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is LimosaLimosa ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding.
13.2 Het nuttigen, toedienen, begeleiden van/met psychedelica en aanverwant, dan wel elke vorm van drugs is in geen enkele omstandigheid toelaatbaar op het terrein van LimosaLimosa en 200 meter eromheen en geeft recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zetten en aan de huurder en deelnemers het terrein te verlaten. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is LimosaLimosa ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 LimosaLimosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op LimosaLimosa en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van LimosaLimosa, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van LimosaLimosa of een van haar werknemers.
14.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van verblijfsgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. LimosaLimosa is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering en/of regeling.
14.3 LimosaLimosa is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
14.4 In het geval LimosaLimosa toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 75.000, - bij persoonlijke ongelukken en/of overlijden per huurder/gebruiker en per verblijf. Aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500, - per huurder/gebruiker per verblijf.
14.5 De huurder is met hun gasten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van LimosaLimosa ontstaan tijdens het gebruik daarvan door de huurder en/of andere gasten, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder en/of van derden die zich met uw toestemming in LimosaLimosa bevinden.
14.6 De huurder vrijwaart LimosaLimosa voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de huurder, hun gasten, en derden die de huurder op het terrein uitnodigt ten behoeve van de eigen retraite en met toestemming of kennisneming van LimosaLimosa.

15. KLACHTEN

Wij zullen er alles aan doen om klachten of gebreken direct op te lossen. Bij nood; zie de huisregels. Mocht u klachten hebben dan vragen wij u allereerst deze klacht te melden aan LimosaLimosa.Office@gmail.com onder vermelding van uw reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatie t.a.v. Ariane van Notten & Leonard de Mol van Otterloo, eigenaren Limosa Space B.V., Zonnenbergen 6, 8111TC Heeten.

16. TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst alsmede deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst door het Nederlandse recht. De rechtbank Zwolle is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen hieromtrent.

17. ALGEMEEN

Kennelijke druk- en zetfouten binden LimosaLimosa niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. De ongeldigheid en/of nietigheid van een van de afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of delen daarvan doet niets af aan de geldigheid van de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Zwolle is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die samenhangen met, dan wel voortvloeien uit de onderhavige rechtsverhouding en/of Algemene Voorwaarden.

Scroll naar boven