Algemene voorwaarden LimosaLimosa

BOEKING- EN ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS
BIJ DEELNAME AAN LIMOSALIMOSA RETRAITE

In het kort

Aansprakelijkheid - Liability Waiver

Met je aanmelding voor een LimosaLimosa retraite ga je akkoord met onze Boekings- en Annuleringsvoorwaarden & Huisregels. Een retraite volg je volledig op basis van eigen risico. Met jouw inschrijving geef je aan dat je genoeg gezond bent om een retraite bij ons te volgen. Tevens geef je aan, dat je als deelnemer de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor je eigen mentale en fysieke welzijn en -gezondheid, ook in het geval van fysieke klachten, een blessure of ongeval. Bij twijfel raden we je aan om vóór je deelneemt te overleggen met je behandelend arts/therapeut en/of verloskundige.

Annuleren

Wanneer je je inschrijft voor een van een LimosaLimosa retraite, ga je akkoord met de annuleringsvoorwaarden zoals zijn beschreven hieronder. We raden deelnemers aan om voor onvoorziene omstandigheden een annuleringsverzekering af te sluiten.

­­­­­­­­_______________________________________________________________

1. Door het ondertekenen van het LimosaLimosa inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.

3. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite of training plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft LimosaLimosa het recht de reservering te laten vervallen.

4. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat je ten alle tijden vrij om af te zien van het te volgen programma, of slechts onderdelen te volgen.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft je geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de geboekte retraite of training dan kan deze kosteloos verplaatst worden naar een andere datum, mits de geboekte retraite of training aangeboden wordt op een andere datum en er plaats is.

7. Als deelnemers besluiten om te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) en/of de boeking niet naar een andere datum verplaatst kan worden, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
– Bij het annuleren van een door de deelnemer eerder verplaatste retraite: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite of training bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan LimosaLimosa zijn doorgegeven.

9. We raden deelnemers altijd aan om voor onvoorziene omstandigheden een annuleringsverzekering af te sluiten

10. LimosaLimosa heeft het recht een retraite of training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door LimosaLimosa heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

11. LimosaLimosa heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retraite of training.

12. Deelname aan een retraite of training is geheel op eigen risico. LimosaLimosa is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

13. LimosaLimosa is gelegen in een natuurgebied. LimosaLimosa kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor geluiden van buitenaf, zoals overvliegende vliegtuigen, agrarische machines, boerenfeesten, autorally’s, wandelclubs en dergelijken. Wij kunnen de stilte van buiten helaas niet garanderen. Stilte van binnen kan nog steeds bereikt worden.

14. Er zijn teken aanwezig in de natuur rondom LimosaLimosa. Ook de eikenprocessierups kan actief zijn. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen tegen tekenbeten dan wel beten van andere insecten. Denk aan 't dragen van lange mouwen, de broek in de sokken stoppen, het gebruik maken van middelen ter preventie van beten. De meeste deelnemers hebben geen last van bovengenoemde insecten.

15. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan LimosaLimosa. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimers

1. De retraites die LimosaLimosa aanbiedt zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

2. LimosaLimosa is niet een psychiatrisch centrum. LimosaLimosa retraites zijn dan ook niet een geschikte plek voor mensen met een psychiatrische problematiek.

3. Geef graag voorafgaand aan een retraite, relevante informatie aan ons door, wat betreft jouw lichamelijke en psychische/mentale gezondheid.

4. Mogelijk kunnen we het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Zo is er bijvoorbeeld een slaapkamer speciaal ingericht voor rolstoelgebruikers

5. Forceer niets en neem lichamelijke en psychische klachten serieus.

6. LimosaLimosa is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de retraitant.

7. LimosaLimosa teamleden/begeleiders hebben slechts een inspanningsverplichting om verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen gemeten van deze personen kan worden verlangd.

LimosaLimosa Huisregels

We vragen alle deelnemers aan onze retraites de onderstaande huisregels te respecteren:

1. LimosaLimosa is rookvrij. Er is echter een plek op het parkeerterrein waar gerookt kan worden.

2. Alcohol- en drugsgebruik waaronder het nuttigen van psychedelica in welke vorm zijn uitdrukkelijk tijdens de retraite niet toegestaan.

3. Jij bent welkom in wie jij bent. Respect en ruimte voor ieder individu, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, geslacht, nationaliteit, of ontwikkeling zijn belangrijk onderdeel van het DNA van LimosaLimosa. Voor jou en voor ieder ander.

4. Je bent te gast in ons retraitecentrum. We bieden je een veilige en welkome omgeving voor jou en de andere retraitanten. Mocht er onverhoopt schade ontstaan aan de locatie wordt deze op de veroorzaker verhaald.

5. De eigenaren van LimosaLimosa wonen zelf op het terrein waar ook een privé-zwembad en wamwatertobbe zich bevinden. Deelnemers mogen bij warm weer als gast hiervan gebruik maken, uitdrukkelijk op eigen risico. Het betreft geen openbaar zwembad dan wel openbare wamwatertobbe. Het zijn faciliteiten die uitdrukkelijk buiten de LimosaLimosa bedrijfsvoering vallen.

6. De voedselproducten in onze retraite kunnen allergenen bevatten (Europese Verordening 1169/2011)
Gelieve allergieën altijd vooraf te melden, wij doen ons best hierop toe te zien maar kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.
Vraag daarom altijd naar meer informatie ter plaatse bij onze medewerkers.

7. Het maken van foto’s en video/film of geluidsopnames is gedurende de retraite of training uitsluitend toegestaan na afloop gedurende maximaal 10 minuten.  Het is niet toegestaan foto’s/video te maken van andere deelnemers, tenzij uitdrukkelijk toestemming hiervoor is gegeven.

8.  Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het team van LimosaLimosa niet opvolgen, kunnen uit de retraite of training verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.

9. De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de reservering vermeld staat en een persoon per slaapkamer.

10. Gebruik van barbecue is niet toegestaan vanwege risico op brand (rieten dak), ook zijn kaarsen in de slaapkamers niet toegestaan. Het enige vuur dat is toegestaan is in de vuurcirkel, de openhaarden en kachels.

11. De leefruimtes van LimosaLimosa zijn ‘schoenvrij’. Pantoffels en dergelijke zijn wel toegestaan.

12. De huurder laat de ruimtes bezemschoon achter, beddengoed en handdoeken liggen op de vloer bij de receptie, vuilnisemmers in de slaapkamers en in de keuken zijn geleegd en in de vuilniscontainers geponeerd. Geen vuile vaat laten staan en keuken, koelkast, alsmede de oven schoonmaken. U dient het servies en pannen schoon opgeborgen te hebben in de lades en kasten waarin het servies behoort te staan. Vaatwassers dienen aan te staan of leeg te zijn wanneer de huurder de accommodatie verlaat.

13. Huisdieren hebben geen toegang tot LimosaLimosa.

14. Parkeren is alleen toegestaan op het parkeerterrein. Niet langs de (zand)weg.

15. Het nuttigen, toedienen, begeleiden van/met psychedelica en aanverwant, dan wel elke vorm van drugs is in geen enkele omstandigheid toelaatbaar op het terrein van LimosaLimosa en 200 meter eromheen en geeft recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zetten en aan de huurder en deelnemers het terrein te verlaten. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is LimosaLimosa ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding.

16. Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, de LimosaLimosa huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft LimosaLimosa het recht zich toegang te verschaffen tot een accommodatie en/of u en iedere andere gebruikers terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

.

Scroll naar boven